top of page

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

 

Ön azzal, hogy igénybe veszi a weblapon meghirdetett szolgáltatásaimat és az ehhez szükséges adatokat elküldi részemre, kifejezetten hozzájárul az adatainak kezeléséhez és a jelen feltételek szerinti felhasználásához, kezeléséhez. Az adatait kizárólag a szolgáltatásom igénybe vételének céljából és annak időtartama alatt kezelem, az Ön kérésére pedig törlöm azokat. A weboldalon az Ön, mint ügyfél által megadott adatok kezelését nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentenem tekintettel a közöttünk fennálló közvetlen ügyfélkapcsolatra.

Adatkezelőként gondoskodom az általam kezelt adatok biztonságáról, megteszem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Gondoskodom továbbá az adatok megfelelő védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Ön törvény szerint kérelmezheti

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, ha elírás történt bennük valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Megkeresésére a lehető leggyorsabban, legfeljebb 30 napon belül a kért tájékoztatást írásban megadom.

Kérem, a panasztétel vagy per indítása előtt forduljon bizalommal hozzám, hogy hatékonyabban és költségek nélkül kezelhessem az Ön által sérelmezett helyzetet. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék (megyei bíróság) előtt.

Az adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával végzem.

 

Fogyasztói panaszával a Baranya Megyei Békéltető Testülethez fordulhat (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) 

bottom of page